Algemene voorwaarden

Ten aanzien van het aangaan van een samenwerking met Fit Professionals of Finance, is het belangrijk om kennis te nemen van onze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op onze opdrachten en zijn onderdeel van de opdrachtovereenkomst.

Bij vragen over onze algemene voorwaarden kunt u telefonisch of per
e-mail contact met ons opnemen.
Samen impact maken in finance

Fit Professionals of Finance
Algemene Voorwaarden


1. Onze verantwoordelijkheid

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Aanvraag: een verzoek van Opdrachtgever tot de uitvoering van werkzaamheden door middel van de inzet van één of meer Consultant(s) bij Opdrachtgever.
• Opdrachtgever: de partij die een Aanvraag doet bij Opdrachtnemer of een Overeenkomst van Opdracht aangaat met Opdrachtnemer.
• Opdrachtnemer: Fit Professionals B.V., mede handelend onder de naam Fit Professionals of Finance. "
• Overeenkomst van Opdracht: de schriftelijke overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt werkzaamheden te verrichten door middel van de inzet van één of meer Consultant(s).
• Consultant: iedere natuurlijke persoon die op basis van een arbeidsovereenkomst met Opdrachtnemer en/of een derde, alsmede iedere natuurlijk persoon of rechtspersoon (ZZP-er) die op basis van een overeenkomst van opdracht met Opdrachtnemer en/of een derde werkzaamheden verricht bij of ten behoeve van derden.

2. Toepasselijkheid
• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer en alle overeenkomsten die Opdrachtnemer aangaat, tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken.
• De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Aanbiedingen
• Een aanbod is vrijblijvend en komt te vervallen indien het niet binnen twee weken na dagtekening is geaccepteerd. Zolang een aanbod niet is aanvaard kan het worden ingetrokken.
• De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtnemer ondertekend retour is ontvangen door Opdrachtnemer.

4. Opdrachtuitvoering
• Opdrachtnemer zal zich inspannen de door hem te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele onafhankelijke positie uit te voeren.
• Opdrachtnemer zal trachten de geschiktheid van elke bij Opdrachtgever geïntroduceerde (kandidaat-)Consultant te verzekeren en een hoog niveau qua dienstverlening en integriteit te handhaven maar geeft dienaangaande geen enkele garantie.
• Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht te verlenen en Opdrachtnemer en Consultant al datgene dat daartoe benodigd is ter beschikking te stellen.
• Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar aan te leveren gegevens, documenten en/of overige documenten. Alle aanbiedingen en Overeenkomsten van Opdracht en de uitvoering hiervan zijn daarop gebaseerd.
• Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de Consultant op dezelfde zorgvuldige wijze gedragen als waartoe hij ten aanzien van zijn (eigen) werknemers is gehouden. Opdrachtgever zal voldoen aan alle voorschriften met betrekking tot arbeidsomstandigheden en veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en de zaken waarmee de Consultant werkt. Ongeacht het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde vrijwaart Opdrachtgever Opdrachtnemer voor alle schade, schade van de Consultant daaronder begrepen, ontstaan doordat Opdrachtgever niet aan het in dit lid bepaalde voldoet.
• Indien een Consultant een bedrijfsongeval of beroepsziekte overkomt, zijn partijen gehouden elkaar daarvan per ommegaande op de hoogte te stellen. Indien de Consultant een ongeval overkomt op locatie van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever er verder voor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt en in kopie wordt verstrekt aan Opdrachtnemer. In deze rapportage dienen de toedracht van het ongeval en de omstandigheden waaronder dit plaatsvond te worden vastgelegd.

5. Tarieven en kosten van de opdracht
• Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer verschuldigd het in de Overeenkomst van Opdracht genoemde tarief, vermeerderd met BTW en verhoogd met overige kosten, waaronder - maar niet uitsluitend - reiskosten, parkeerkosten, studiekosten en onkosten, tenzij schriftelijk anders bepaald.
• Opdrachtnemer is gerechtigd het tarief jaarlijks te indexeren. Jaarlijkse indexering vindt plaats per 1 januari, op basis van de door het CBS verstrekte prijsindex voor personele kosten. Daarnaast behoudt opdrachtnemer zich het recht om de tarieven te verhogen indien de ontwikkeling van lonen, lasten, kosten en/of marktontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Voordat een tariefswijziging wordt doorgevoerd, wordt opdrachtgever hier schriftelijk van in kennis gesteld.
• Wijziging van de vraagstelling door Opdrachtgever kan aanleiding geven tot een hogere tijdsbesteding dan wel een hoger tarief.

6. Betaling
• Het tarief en de kosten worden, vermeerderd met eventueel verschuldigde BTW, twee wekelijks aan Opdrachtgever gefactureerd.
• Betaling van de factuur door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.
• Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft Opdrachtnemer zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de eerste dag van verzuim een vertragingsrente van 1% per kalendermaand van de nog openstaande factuurbedragen in rekening te brengen, een en ander onverminderd de verdere rechten welke Opdrachtnemer heeft. Een gedeelte van een maand wordt daarbij voor een volle maand gerekend.
• Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor de rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op minimaal 15% van het te vorderen bedrag.
• Opdrachtnemer is in geval van te late betaling van enig factuurbedrag gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst van Opdracht op te schorten en/of de Overeenkomst van Opdracht te ontbinden.
• Opschorting van betaling of verrekening is Opdrachtgever niet toegestaan.
• Bezwaren ter zake een factuur dienen binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum schriftelijk onder nauwkeurige opgave van redenen bij Opdrachtnemer te zijn ingediend. Na deze periode vervalt het recht van Opdrachtgever om bezwaar te maken en wordt Opdrachtgever geacht akkoord te gaan met de inhoud van de factuur. De bewijslast betreffende tijdige indiening van het bezwaar rust op Opdrachtgever. Het indienen van bezwaar ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen.
• Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, zulks ter beoordeling van Opdrachtnemer, is Opdrachtgever verplicht op schriftelijk verzoek van Opdrachtnemer een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid te stellen, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, voor zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever het hiervoor bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn, is Opdrachtgever hiermee in verzuim zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is Opdrachtnemer dientengevolge onder meer gerechtigd de uitvoering van de overeengekomen diensten op te schorten dan wel de ontbinding van de Overeenkomst(en) van Opdracht bij Opdrachtgever in te roepen.

7. Duur van de overeenkomst
• De duur van de uit te voeren werkzaamheden kan behalve door de inspanning van Opdrachtnemer worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt  verleend. Een eventueel gegeven doorlooptijd of planning voor de uitvoering van de werkzaamheden moet dan ook altijd worden gezien als een indicatie. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

8. Overmacht
• Indien Opdrachtnemer door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst van Opdracht (verder) uit te voeren, zal Opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis worden gesteld. Opdrachtnemer is in dat geval gerechtigd zonder verplichting tot schadevergoeding en onverminderd Opdrachtnemer verder toekomende rechten de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht op te schorten dan wel deze te ontbinden.
• Onder overmacht wordt mede verstaan het uitvallen van een Consultant ten gevolge van onder andere ziekte, arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of uitdiensttreding.
• In geval van overmacht door uitval van een Consultant zal Opdrachtnemer zich inspannen uit eigen bestand een vervangende Consultant te vinden en deze de werkzaamheden te laten voortzetten.

9. Geheimhouding
• Partijen zijn tegenover derden verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties (gegevens met betrekking tot de (kandidaat-)Consultant daaronder begrepen) die hen ter kennis zijn gekomen ingevolge de onderhandelingen over en/of de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht. Dit behoudens verplichtingen die de wet hen oplegt tot openbaarmaking en behoudens voor zover verstrekking van de informatie noodzakelijk is om de Overeenkomst van Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren.

10. Intellectueel eigendom
• Opdrachtgever garandeert dat de door hem aan Opdrachtnemer en/of de Consultant ter beschikking gestelde informatie en zaken geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van enige derde en vrijwaart Opdrachtnemer te zake.
• Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de met Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst van Opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde zaken (waaronder programmatuur, websites, teksten, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer en gaan in geen geval over op Opdrachtgever tenzij in de Overeenkomst van Opdracht anders is bepaald.
• Alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken zijn uitsluitend bestemd om alleen door Opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.
• Opdrachtnemer is bevoegd de kennis die zij opdoet gedurende de uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht aan te wenden voor andere doeleinden, waarbij vanzelfsprekend geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden zal worden gebracht.

11. Persoonsgegevens
• Opdrachtgever is gehouden alle van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving na te leven en alle persoonsgegevens van de Consultant, die voor en gedurende de Overeenkomst van Opdracht door Opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk te behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving te verwerken. Opdrachtgever zal daartoe de Consultant onder meer aangeven welke persoonsgegevens door Opdrachtgever worden verwerkt, waarbij de Consultant tevens
• wordt geïnformeerd over de wijze van verwerking en de doeleinde(n) waarvoor deze verwerking plaatsvindt. Opdrachtgever zal de Consultant ter zake de verwerking van zijn persoonsgegevens zo nodig om toestemming vragen.
• Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer volledig voor alle mogelijke vorderingen van derden (waaronder de Consultant) op enigerlei wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de niet- naleving van de van toepassing zijnde privacy wet- en regelgeving.
• De door de (contactpersoon van) Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt met als doel:
o Opdrachten van Opdrachtgever uit te (kunnen) voeren en administratief af te (kunnen) handelen;
o Opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de dienstverlening van Opdrachtnemer;
o met Opdrachtgever een handelsrelatie aan te gaan en/of deze te onderhouden;"
o deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door Opdrachtnemer zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde taken (bewerkers).
• De door de (contactpersoon van) Opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om Opdrachtgever per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer hiervan gebruik maakt, kan Opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door gebruik te maken van de in het desbetreffende bericht opgenomen afmeldmogelijkheid.

12. Aansprakelijkheid
• Opdrachtgever zal het resultaat van de door de Consultant te verrichten werkzaamheden ten minste wekelijks controleren en zal in overleg met Opdrachtnemer de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.
• Van aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is slechts sprake in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming of uitvoering van de Overeenkomst van Opdracht, waarvan sprake is indien er door Opdrachtnemer fouten zijn gemaakt, dan wel indien Opdrachtnemer nalatig is geweest op een wijze die niet past bij het vakmanschap dat van haar mag worden verwacht. Van een toerekenbare tekortkoming is alleen dan sprake indien Opdrachtnemer haar verplichtingen, ook nadat zij middels een aangetekende brief in gebreke is gesteld, met inachtneming van een redelijke termijn om alsnog na te komen, niet of niet tijdig nakomt.
• Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever niet aansprakelijk en Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren voor alle schade, in de ruimste zin van het woord, die een Consultant lijdt en/of aan een derde toebrengt, tenzij de schade het directe gevolg is van een fout van een Consultant in de uitvoering van zijn werkzaamheden zoals omschreven in Overeenkomst van Opdracht over welke werkzaamheden Opdrachtnemer volledige en feitelijke zeggenschap had en aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel is voldaan.
• Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, inkomsten-, winst- en omzetderving, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatieschade, aantasting van de goede naam en/of immateriële schade, is in alle gevallen uitgesloten. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is daarnaast beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de Overeenkomst van Opdracht betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, met een maximum van in totaal € 100.000,- per gebeurtenis en maximaal € 200.000,- per kalenderjaar. Bovendien zal de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer nooit hetgeen door haar verzekering wordt gedekt overtreffen. Met elkaar samenhangende gebeurtenissen worden als één gebeurtenis beschouwd.
• De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer op grond van de voorgaande leden vervalt door verloop van 12 maanden na het eindigen van de (desbetreffende) Overeenkomst van Opdracht.
• Partijen zullen zich afdoende verzekeren tegen iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst van Opdracht.

13. Toepasselijk recht
• Op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer en alle overeenkomsten die Opdrachtnemer aangaat is Nederlands recht van toepassing.
• Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer gevestigd is.

Tot slot
Fit Professionals of Finance is de handelsnaam van Fit Professionals B.V. (ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 57917582). De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.