fbpx

Privacy Statement Fit professionals of Finance

I. Inleiding
Dit is het privacy statement van Fit Professionals Groningen B.V. , die zich bezighoudt met diensten op het
gebied van arbeid en arbeidsbemiddeling. Fit Professionals Groningen B.V. is verantwoordelijk voor de
verwerking uw persoonsgegevens en houdt (onder andere) kantoor aan de Rozenburglaan 15
te (9727 DL) Groningen.
Wanneer u als flexwerker, kandidaat, sollicitant, zelfstandigen zonder personeel of (directe of
ingehuurde) werknemer persoonsgegevens aan Fit Professionals Groningen B.V. verstrekt, worden uw
gegevens opgenomen in de databank van Fit Professionals Groningen B.V., Dit geldt ook voor de gegevens
die wij van u als werknemer of vertegenwoordiger van een (potentiële) zakelijke relatie (zoals een
(potentiële) opdrachtgever, leverancier, verkoper of ander(e) bedrijf of instelling) ontvangen.
Daar waar in dit Privacy statement Fit Professionals staat, wordt Fit Professionals Groningen B.V. bedoeld.
Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden
zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Wet bescherming
persoonsgegevens. Fit Professionals heeft de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig)
gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn te
raadplegen in het bpmeldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van het CBP:
http://www.cbpweb.nl.

II. Gegevens die wij verwerken van website bezoekers
In het algemeen kunt u onze website bezoeken zonder persoonsgegevens aan ons te
verstrekken. Wel verzamelen wij, net als veel andere website(s), bepaalde niet-identificeerbare
automatische informatie over de gebruikers van onze website(s). Daarnaast verwerken wij
gegevens over de datum en het tijdstip dat u onze website(s) en –pagina’s bezoekt, de regio van
waaruit u onze website(s) bezoekt, de website(s) via welke u op onze website(s) bent gekomen,
de pagina’s en onderdelen van de website(s) die u bezoekt (hoe lang en hoe vaak en in welke
volgorde), welke informatie u bekijkt en welke informatie u up- of downloadt van de website(s).
De verzamelde gegevens worden gebruikt om de inhoud van de website optimaal af te stemmen
op de wensen en de behoeftes van de bezoekers van onze website(s). Wij kunnen de nietidentificeerbare informatie eventueel doorgegeven aan derden en deze gegevens worden
bewaard voor toekomstig gebruik.
Onze website(s) kunnen verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere website(s) van
anderen bevatten. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze website(s) en wij raden u
aan het privacy beleid van de website(s) van deze anderen na te lezen zodat u op de hoogte bent
hoe zij met uw privacy omgaan.

III. Gegevens die wij verwerken van flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, zelfstandigen
zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers
Persoonsgegevens die Fit Professionals Groningen B.V. van haar flexwerkers, kandidaten, sollicitanten,
zelfstandigen zonder personeel en (directe of ingehuurde) werknemers ontvangt, gebruiken wij
voor de volgende doeleinden:
1. Om de geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
2. Om met u een werknemers-/werkgeversrelatie of een personeels-/arbeidsbemiddelingsrelatie
aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een personeels-, financiële-, uren-, verzuim- en/of
salarisadministratie te voeren, dan wel om een relatie gericht op het verwerven / uitvoeren van
opdrachten aan te gaan en te onderhouden en hiervoor een financiële administratie te voeren;
3. Om uw geschiktheid voor een bepaalde functie of opdracht te beoordelen, uw
beschikbaarheid vast te leggen en u in contact te brengen met of voor te stellen aan één of
meerdere (potentiële) opdrachtgevers en/of relaties;
4. Om u te bemiddelen naar werk, u opleidingen of opleidingsmogelijkheden, carrière- en/of
loopbaanadviezen en/of overige (werk gerelateerde) diensten aan te bieden, u in te zetten bij
opdrachtgevers, werkzaamheden bij opdrachtgevers te laten verrichten, dan wel om
opdrachten voor u te regelen;
5. Om met u, onze opdrachtgever(s) en/of relaties overeenkomsten te kunnen sluiten en deze uit
te kunnen voeren en na te kunnen komen;
6. Om te beoordelen of u voor een (premie)korting en/of subsidie in aanmerking komt of onder
een (premie)korting- of subsidieregeling valt;
7. Om onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan het vanuit de overheid
opgelegde doeleinde om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het
werk te helpen;
8. Om uw persoonlijke ontwikkeling te bevorderen en te stimuleren, u deel te (kunnen) laten
nemen aan (online) testen en testresultaten te kunnen genereren;
9. Om u te informeren over onze dienstverlening, overige activiteiten en/of vakinhoudelijke
informatie (bijvoorbeeld via e-mail, nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en vakliteratuur) en om
u namens Fit Professionals aanbiedingen te kunnen doen;
10. Voor managementdoeleinden en het genereren van managementinformatie en -rapportages,
het uitvoeren van marktanalyses, (interne en externe) controles, audits en
accountantscontroles en het bevorderen en handhaven van de bedrijfsveiligheid;
11. Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten
web- en mijnomgevingen, (self service) portals en ons intranet;
12. Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde
partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze website(s) dan wel door informatie
hierover op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfs- magazines en dergelijke.
Fit Professionals verwerkt onder meer de volgende gegevens: NAW-gegevens (naam, adres,
woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, contactgegevens, nationaliteit, geboortedatum- en
plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer,
polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften,
referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie)
verblijfsvergunning en (kopie) VAR. Wanneer aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is
verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten web- en mijnomgevingen, (self service)
portals en/of ons intranet, worden deze gegevens eveneens door ons verwerkt.
Fit Professionals kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar (potentiele) opdrachtgevers en
relaties, leveranciers (bijvoorbeeld opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen,
onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren
van bepaalde taken (waaronder bewerkers). Daarnaast kan Fit Professionals uw gegevens
verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een
gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe
toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Fit Professionals uw profiel of curriculum
vitae, nadat u daarvoor toestemming heeft Privacy statement versie MS010914DEF gegeven, al
dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website(s) en klantenportals
plaatsen en/of openbaar maken, eventueel aangevuld met de testresultaten van door u (online)
uitgevoerde testen.
Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens voor zover u hier expliciet toestemming
voor geeft, dan wel daartoe een (andere) wettelijke grondslag bestaat. Bijzondere
persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke
gezindheid, gezondheid, seksuele leven, evenals gegevens betreffende het lidmaatschap van een
vakvereniging. Daarnaast vallen hier strafrechtelijke gegevens onder en gegevens over
onrechtmatig of hinderlijk gedrag in verband met een opgelegd verbod naar aanleiding van dit
gedrag.
De bijzondere gegevens die wij verwerken betreffen veelal gegevens die zijn af te leiden uit uw
identiteitsbewijs waarvan wij op grond van wet een kopie moeten maken als u voor ons gaat
werken. Daarnaast kunnen wij bijzondere persoonsgegevens verwerken met betrekking tot uw
gezondheid, uitkeringssituatie of achtergrond. Wij doen dit om gebruik te kunnen maken van
(premie)kortingen en/of subsidies, onze re-integratieverplichtingen na te komen en ter uitvoering
van het overheidsdoel om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te
helpen, hetgeen in diverse (toekomstige) wet- en regelgeving is terug te vinden. Personen met
een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt zijn onder meer mensen die gedurende langere tijd
werkloos zijn, 50 jaar of ouder zijn en/of zonder re-integratieondersteuning niet of moeilijk aan
werk komen.
Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen personen toegang die
over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun werkzaamheden en/of ter
voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de personeels-, financiële-,
verzuim- en/of salarisadministratie, bewerkers, personen betrokken bij de (interne en externe)
kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van
premiekortingen subsidieregelingen. Wij kunnen de van u ontvangen bijzondere
persoonsgegevens daarnaast doorgeven aan onze opdrachtgevers indien daar een wettelijke
grondslag voor bestaat. Verder kunnen wij deze gegevens doorgeven aan de
overheidsinstellingen die toezien op de uitvoering van de overheidsdoelstellingen en/of het
toekennen van (premie)kortingen en/of subsidies.
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die
geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. Fit Professionals heeft echter de nodige maatregelen
genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd.
Fit Professionals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende weten regelgeving.

IV. Gegevens die wij verwerken van werknemers of vertegenwoordigers van (potentiële)
zakelijke relaties
Persoonsgegevens die Fit Professionals van werknemers of vertegenwoordigers van zakelijke
(potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere
bedrijven of instellingen) ontvangt, gebruiken wij voor de volgende doeleinden:
1. Om u gebruik te kunnen laten maken van onze dienstverlening en/of gebruik te kunnen maken
van uw dienstverlening;
2. Om met u een handelsrelatie aan te gaan en te onderhouden;
3. Om opdrachten overeen te komen en/of uit te kunnen (laten) voeren;
4. Om u te informeren over onze dienstverlening en overige activiteiten (bijvoorbeeld via e-mail,
nieuwsbrieven en bedrijfsmagazines) en om u aanbiedingen te kunnen doen;
5. Om geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen;
6. Om u toegang te kunnen verlenen tot en gebruik te kunnen laten maken van onze besloten
web omgevingen, portals en intranetomgevingen.
7. Om u te informeren over de producten en/of diensten van door ons zorgvuldig geselecteerde
partners door plaatsing van informatie hieromtrent op onze website(s) dan wel door informatie
hieromtrent op te nemen in onze nieuwsbrieven, bedrijfsmagazines en dergelijke.
Fit Professionals verwerkt onder meer de volgende gegevens: (zakelijke) NAW-gegevens (naam,
adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum (optioneel, namelijk voor zover verstrekt), emailadres, gegevens voor het onderhouden van de relatie, functie- en contactgegevens. Wanneer
aan u een gebruikersnaam en wachtwoord is verstrekt om toegang te verkrijgen tot onze besloten
web- en mijnomgevingen, (self service) portals en/of ons intranet, worden deze gegevens
eveneens door ons verwerkt.
Fit Professionals kan de persoonsgegevens van werknemers en vertegenwoordigers van
(potentiële) zakelijke relaties doorgeven aan anderen indien dit van belang is voor de uitvoering
van haar dienstverlening. Fit Professionals kan uw gegevens bovendien doorgeven aan
flexwerkers, kandidaten, sollicitanten, werknemers, leveranciers (bijvoorbeeld
opleidingsinstanties), auditinstanties, overheidsinstellingen, onderaannemers en aan bedrijven
en/of personen die zij heeft ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder
bewerkers). Daarnaast kan Fit Professionals uw gegevens verstrekken aan anderen indien zij
daartoe op grond van de wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is
gerechtigd of wordt verplicht, dan wel toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Fit
Professionals uw bedrijfsprofiel of vacatures van uw onderneming, nadat u daartoe toestemming
heeft gegeven, al dat niet geanonimiseerd op haar website plaatsen en/of openbaar te maken.
Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens, voor zover u hier expliciet toestemming
voor geeft, dan wel deze verwerking in overeenstemming is met de geldende (privacy) wet- en/of
regelgeving. Tot de bijzondere persoonsgegevens die u aan ons verstrekt hebben alleen
personen toegang die over deze gegevens dienen te beschikken voor de (uitvoering van) hun
werkzaamheden en/of ter voldoening aan de geldende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de
personeels-, financiële-, verzuim- en/of salarisadministratie, personen betrokken bij de (interne en
externe) kwaliteitsbewaking, (het toezicht op) de financiële verslaglegging en de uitvoering van
premiekortingen subsidieregelingen.
Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt buiten Nederland, met inbegrip van landen die
geen (uitvoerige) privacywetgeving kennen. Fit Professionals heeft echter de nodige maatregelen
genomen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd.
Fit Professionals bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de
doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houdt zich ter zake aan de geldende weten regelgeving.

V. Beveiliging
Fit Professionals spant zich tot het uiterste in om passende organisatorische en technische
maatregelen te nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking
en/of verlies. Werknemers van Fit Professionals, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens,
zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding.
Ondanks de door ons genomen veiligheidsmaatregelen, kan het voorkomen dat anderen er toch
in slagen deze maatregelen te omzeilen en/of uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden
te gebruiken. Fit Professionals kan hiervoor nooit op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld.

VI. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid van Fit Professionals voor indirecte schade, waaronder gevolgschade en
inkomstenverlies, is in alle gevallen uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid is daarnaast
beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.500, – per gebeurtenis en maximaal € 5.000, – per
kalenderjaar.
De aansprakelijkheid van Fit Professionals zal verder hoe dan ook nooit meer bedragen dan
hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

VII. Inzagerecht
U kunt ons op elk gewenst moment via info@fit-professionals.nl dan wel per brief (Fit
Professionals The Privacy statement, t.a.v. Juridische Zaken, Rozenburglaan 15, 9727 DL te
Groningen) verzoeken aan te geven welke gegevens wij van u verwerken. Daarnaast kunt u op
elk gewenst moment via de hiervoor beschreven procedure verzoeken uw gegevens aan te vullen,
te verbeteren of te verwijderen. Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw
verzoek op uw verzoek te reageren.
Wanneer u beschikt over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook
zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen.

VIII. Vragen, opmerkingen en klachten
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot dit privacy statement of de
manier waarop Fit Professionals uw gegevens registreert, gebruikt en verwerkt, dan kunt u deze
per e-mail kenbaar maken via info@fit-professionals.nl, dan wel door een brief te sturen naar Fit
Professionals The Privacy statement, t.a.v. Juridische Zaken, Rozenburglaan 15, 9727 DL te
Groningen.

Wij streven ernaar binnen vier weken na ontvangst van uw vraag, opmerking of klacht te
reageren. Aanpassen Privacy statement Fit Professionals kan dit Privacy statement aanpassen.
Het meest actuele Privacy statement is altijd via de website van Fit Professionals te raadplegen.

De kernwaarden van Fit Professionals

Deskundig

Fit Professionals of Finance verstaan hun vak en blijven voortdurend in ontwikkeling. Ze stellen zich in alle situaties professioneel op. Ze gaan vertrouwelijk om met interne informatie. Wij waarborgen dit door toezicht te houden, training aan te bieden en te investeren in hun ontwikkeling.

Betrokken

We voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en bij elkaar. We investeren in de ontwikkeling van onze professionals. Met onze opdrachtgevers gaan we voor langetermijnrelaties waarin we op basis van vertrouwen en respect waarde creëren. We delen graag onze kennis en ervaring om bij te dragen aan het behalen van professionele en zakelijke doelen.

Vitaal

We zetten hoog in op een gezonde balans tussen de mentale en de fysieke gezondheid van onze professionals. Dit leidt volgens ons tot betere prestaties, meer plezier en meer energie op de werkvloer. Wij zijn ervan overtuigd dat we hiermee onze eigen verwachtingen en die van onze opdrachtgevers waarmaken en zelfs overtreffen.